София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Центърът за професионално обучение (ЦПО) към ЕГ КОНСУЛТ ООД провежда целогодишни обучения за придобиване на професионална квалификация, преквалификация и формиране на мотивационна система за реализация на лица над 16-годишна възраст с цел гарантиране на тяхната пригодност за заетост, висок професионализъм и компетенции в съответствие с потребностите на съвременния пазар на труда.

 
Предлаганите обучения са в областта на управлението и организацията, икономиката, търговията, маркетинга и рекламата, туризма и хотелиерството, публичната и частната администрация, разпределени в 11 специалности. На успешно преминалите обучението лица се издава официално признат документ за завършено професионално обучение.
 
Центърът за професионално обучение е лицензиран в следните видове специалности:
·       Финансова отчетност
·       Икономист, със специалности „Търговия" и „Земеделско стопанство”
·       Оперативно счетоводство
·       Малък и среден бизнес
·       Бизнес администрация
·       Текстообработване
·       Организация на хотелиерството
·       Екскурзоводско обслужване
·       Туристическа анимация
 
Дейността на Центъра е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г. и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на заетите, подпомагане на тяхната кариера и индивидуално развитие.
Центърът е с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет на Република България.   
 
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
-       присъствени
дневни, вечерни, съботно неделни, задочни, семинари, сборни групи, вътрешнофирмено oбучение
-       дистанционно обучение
 
Дистанционното обучение e уникална система за обучение, която съчетава изпитаните методи на традиционното обучение с най-новите технологии.
Притежаваме редица обучаващи софтуерни продукти и системи.
Предлагаме Ви професионални решения и съвети в зависимост от нуждите ви и конкретния случай.
Индивидуалния подход е в основата на успешното удовлетворяване на всички клиентски изисквания и постигането на най-добрите резултати.
 
Дистанционното обучение е гъвкаво тренинг решение, което дава възможност на обучаваните да усвояват различни идеи, в зависимост от техните индивидуални потребности. Текстовете в отделните модули са изведени от реалната обучителна практика. Модулите са интерактивни и включват различни активности като ролеви игри, тестове, казуси, филми и др.
 
Системата за дистанционно обучение на ЕГ КОНСУЛТ е отворена система, която може да бъде доразвивана и настройвана към спецификите и реалните обучителни потребности на дадена организация.
 
Ползи за обучаваните:
 
·       обучението се извършва от всяко място по всяко време;
·       лесен достъп, необходим е само браузър и достъп до интернет;
·       интерактивни модули;
·       собствено темпо на преминаване през курса;
·       възможност за участване във форуми, диалози, споделяне на мнения.
·      
Ползи за организацията:
 
·       редуциране на разходи за обучения;
·       редуциране на разходи за пътувания;
·       унифициране на стандарти;
·       модулите могат да се компбинират в зависимост от потребностите за обучение;
·       възможност за обучения на големи групи служители;
·       възможност за обучения на различни локации;
·       тестване на усвоените знания;
·       проследяване на ефекта и трансфер в практиката;
·       продължаващо научаване;
·       възможност за интегриране на реални казуси от практиката на клиента.
 
Стартирането на електронното обучение изисква:
1.       създаване на профил в сайта;
2.       избор на курс;
3.       връзка с нас за записване и получаване на регистрационен ключ за съответния модул            
 
ЦПО към фирма ЕГ КОНСУЛТ ООД е одобрен от Агенция по заетостта като обучаваща организация по Програма АЗ МОГА ПОВЕЧЕ към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", което дава възможност на заети лица да преминат обучение за професионална квалификация и придобиване на ключови компетентности по програмата.
 

 

Интернет страници от 123.bg