София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Финансова отчетност

Финансова отчетност

Ваучер от: 360.00 лв.
Купи

 

 

След завършване на обучението ще знаете:

-  основните икономически понятия;

-  стопанското устройство на страната и съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

-  структурата и организацията на предприятието, правата и задълженията на длъжностните лица;

-  да характеризирате отчетните обекти в предприятията;

-  основите на счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, свързани с изпълняваните от финансовия отчетник дейности;

-  да използвате стандартизирани и унифицирани счетоводни и застрахователни документи;

-  основните правила на документооборота в предприятията, застрахователните дружества и финансовите институции;

-  правилата за водене на синтетичните счетоводни сметки;

-  формите за разплащания с контрагенти и попълване на платежни документи;

-  да използвате основни статистически методи;

-  да обработвате счетоводна, статистическа и финансова информация в сферата, в която работи дружеството;

-  основните видове застраховки и правилата за уреждане на застрахователните полици;

-  правилата за воденето на аналитична отчетност в предприятията, финансовите институции и застрахователните дружества;

-  парични и разплащателни операции;

-  вярно и точно създаване на документи, свързани с отчетни обекти на предприятието;

-  калкулации на продукция и услуги;

-  аналитични партиди към синтетични счетоводни сметки;

-  разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите и справки към тях;

-  изискванията на финансовия и данъчния контрол в областта на отчетността;

-  специализирани програмни продукти в областта на отчетността;

-  нормативните изисквания за съхранение и архивиране на счетоводната, статистическата и финансовата информация.

Интернет страници от 123.bg