София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Всички специалности

Всички специалности


Центърът за професионално обучение към ЕГ Консулт ООД е с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката (МОН)
Провеждат се професионални обучения и курсове за начална и допълнителна професионална квалификация и обучения за повишаване на ключови компетентности на:
- физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална реализация
- заети лица - по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място
- безработни лица с последващо стажуване във фирми
ЕГ Консулт ООД работи в партньорство с Център за обучение Интерсистем (лиценз № 2015121208.

Предлагаме следните професии и специалности:
(по направления, професия, специалност, степен на професионална квалификация)

=====================================

21 ИЗКУСТВА
-------------------------------------------------------
Художник – изящни изкуства
2110101 Живопис - трета
2110102 Стенопис - трета
2110103 Графика - трета
2110111 Илюстрация и оформление на книгата - трета
-------------------------------------------------------
Фотограф
2130201 Фотография - трета
-------------------------------------------------------
Компютърен аниматор
2130501 Компютърна анимация - трета
-------------------------------------------------------
Компютърен график
2130601 Компютърна графика - трета
-------------------------------------------------------
Графичен дизайнер
2130701 Графичен дизайн - трета
-------------------------------------------------------
Дизайнер
2140106 Интериорен дизайн - трета
2140108 Моден дизайн - трета
2140112 Рекламна графика - трета
-------------------------------------------------------
Художник – приложни изкуства
2150705 Иконопис - трета
=====================================


34 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
-------------------------------------------------------
Брокер
3410301 Недвижими имоти - трета
-------------------------------------------------------
Търговски представител
3410401 Търговия на едро и дребно - трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник в маркетингови дейности
3420201 Маркетингови проучвания - втора
-------------------------------------------------------
Финансист
3430101 Банково дело - трета
3430102 Застрахователно и осигурително дело - трета
-------------------------------------------------------
Финансов отчетник
3430201 Финансова отчетност - втора
-------------------------------------------------------
Данъчен и митнически посредник
3440201 Митническа и данъчна администрация - трета
3440202 Митническо и данъчно обслужване - втора
-------------------------------------------------------
Оперативен счетоводител
3440301 Оперативно счетоводство – трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник в бизнес-услуги
3450401 Бизнес–услуги - втора
-------------------------------------------------------
Сътрудник в малък и среден бизнес
3450501 Малък и среден бизнес - втора
-------------------------------------------------------
Икономист
3451201 Индустрия - трета
3451202 Търговия - трета
3451203 Земеделско стопанство - трета
3451204 Икономика и мениджмънт - трета
3451205 Горско стопанство - трета
-------------------------------------------------------
Офис - мениджър
3460101 Бизнес – администрация – трета
-------------------------------------------------------
Офис - секретар
3460201 Административно обслужване - втора
-------------------------------------------------------
Сътрудник по управление на индустриални отношения
3470101 Индустриални отношения - трета
=====================================


48 ИНФОРМАТИКА
-------------------------------------------------------
Системен програмист
4810201 Системно програмиране - трета
-------------------------------------------------------
Икономист - информатик
4820101 Икономическа информатика - трета
-------------------------------------------------------
Оператор информационно осигуряване
4820201 Икономическо информационно осигуряване - втора
-------------------------------------------------------
Оператор на компютър
4820301 Текстообработване - първа
-------------------------------------------------------
Организатор Интернет приложения
4820401 Електронна търговия - трета
=====================================


52 ТЕХНИКА
-------------------------------------------------------
Техник на компютърни системи
5230501 Компютърна техника и технологии - трета
5230502 Компютърни мрежи - трета
-------------------------------------------------------
Монтьор на компютърни системи
5230601 Компютърна техника и технологии - втора
5230602 Компютърни мрежи – втора
=====================================


58 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО
-------------------------------------------------------
Строителен техник
5820101 Строителство и архитектура - трета
5820103 Водно строителство - трета
5820104 Транспортно строителство – трета
-------------------------------------------------------
Строител
5820302 Кофражи - втора
5820303 Армировка и бетон – втора
5820304 Зидария - втора
5820305 Мазилки и шпакловки - втора
5820306 Вътрешни облицовки и настилки - втора
5820307 Външни облицовки и настилки - втора
5820309 Бояджийски работи - втора
5820310 Строително дърводелство - втора
5820311 Строително тенекеджийство - втора
5820312 Покриви - втора
-------------------------------------------------------
Строител – монтажник
5820401 Стоманобетонни конструкции - втора
5820402 Метални конструкции - втора
5820403 Сухо строителство - втора
5820404 Дограма и стъклопоставяне - втора
5820405 Изолации в строителството – втора
-------------------------------------------------------
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
5820501 Вътрешни ВиК мрежи - втора
5820502 Външни ВиК мрежи – втора
-------------------------------------------------------
Пътен строител
5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях - втора
5820602 Строител на релсови пътища и съоръжения към тях - втора
-------------------------------------------------------
Помощник в строителството
5820801 Основни и довършителни работи – първа
=====================================


62 СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
-------------------------------------------------------
Техник-растениевъд
6210101 Полевъдство - трета
6210102 Зеленчукопроизводство - трета
6210103 Трайни насаждения - трет
6210303 Зеленчукопроизводство - втора
6210304 Трайни насаждения - втора
6210305 Селекция и семепроизводство - втора
6210306 Тютюнопроизводство - втора
6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - втора
6210308 Растителна защита – втора
-------------------------------------------------------
Техник-животновъд
6210401 Говедовъдство - трета
6210402 Овцевъдство - трета
6210403 Свиневъдство - трета
6210404 Птицевъдство - трета
6210405 Зайцевъдство - трета
6210406 Пчеларство и бубарство - трета
6210407 Коневъдство и конна езда – трета
-------------------------------------------------------
Животновъд
6210502 Говедовъдство – втора
6210503 Овцевъдство – втора
6210504 Свиневъдство – втора
6210505 Птицевъдство – втора
6210506 Зайцевъдство – втора
6210507 Пчеларство – втора
6210508 Коневъдство и конна езда – втора
-------------------------------------------------------
Фермер
6210601 Земеделец - втора
6210602 Производител на селскостопанска продукция - трета
-------------------------------------------------------
Лозаровинар
6210901 Лозаровинарство - втора
-------------------------------------------------------
Работник в растениевъдството
6211101 Зеленчукопроизводство - първа
6211102 Трайни насаждения - първа
6211103 Тютюнопроизводство - първа
6211104 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - първа
-------------------------------------------------------
Работник в животновъдството
6211201 Говедовъдство и биволовъдство - първа
6211202 Овцевъдство и козевъдство - първа
6211203 Свиневъдство- първа
6211204 Птицевъдство - първа
6211205 Зайцевъдство - първа
6211206 Пчеларство - първа
6211207 Бубарство - първа
6211208 Коневъдство - първа
-------------------------------------------------------
Агроеколог
6211401 Агроекология - трета
-------------------------------------------------------
Техник – озеленител
6220101 Цветарство - трета
6220102 Парково строителство и озеленяване - трета
-------------------------------------------------------
Озеленител
6220201 Цветарство - втора
6220202 Парково строителство и озеленяване - втора
-------------------------------------------------------
Работник в озеленяването
6220301 Озеленяване и цветарство - първа
-------------------------------------------------------
Техник - лесовъд
6230101 Горско и ловно стопанство - трета
-------------------------------------------------------
Лесовъд
6230401 Горско стопанство - втора
-------------------------------------------------------
Дивечовъд
6230501 Горско и ловно стопанство - втора
-------------------------------------------------------
Работник в горското стопанство
6230601 Лесокултурни дейности - първа
6230602 Дърводобив - първа
6230603 Дивечовъдство - първа
6230604 Билкарство - първа
-------------------------------------------------------
Техник - рибовъд
6240101 Рибовъдство - трета
-------------------------------------------------------
Техник по промишлен риболов и аквакултури
6240201 Промишлен риболов и аквакултури - трета
-------------------------------------------------------
Рибовъд
6240301 Рибовъдство - втора
-------------------------------------------------------
Работник в рибовъдството
6240401 Рибовъдство – първа
=====================================


76 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
-------------------------------------------------------
Посредник на трудовата борса
7620101 Посредник на трудовата борса – трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник социални дейности
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск - трета
-------------------------------------------------------
Помощник - възпитател
7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - трета
=====================================


81 УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА
-------------------------------------------------------
Хотелиер
8110101 Организация на хотелиерството - трета
8110103 Организация на дейностите в места за настаняване - втора
-------------------------------------------------------
Администратор в хотелиерството
8110201 Организация на обслужването в хотелиерството - трета
-------------------------------------------------------
Ресторантьор
8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110603 Кетеринг- трета
-------------------------------------------------------
Готвач
8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - втора
-------------------------------------------------------
Сервитьор-барман
8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене - втора
-------------------------------------------------------
Работник в заведенията за хранене и развлечения
8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения - първа
8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – първа
-------------------------------------------------------
Организатор на туристическа агентска дейност
8120101 Организация на туризма и свободното време - трета
8120102 Селски туризъм - трета
-------------------------------------------------------
Екскурзовод
8120302 Екскурзоводско обслужване - трета
-------------------------------------------------------
Аниматор в туризма
8120402 Туристическа анимация - трета
-------------------------------------------------------
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
8130101 Спортно-туристически дейности - трета
-------------------------------------------------------
Фризьор
8150101 Фризьорство - втора
8150102 Организация и технология на фризьорските услуги - трета
-------------------------------------------------------
Козметик
8150201 Козметика - втора
8150202 Организация и технология на козметичните услуги - трета
-------------------------------------------------------
Маникюрист-педикюрист
8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика - втора
8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност – трета
=====================================


85 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
-------------------------------------------------------
Еколог
8510101 Екология и опазване на околната среда - трета
8510102 Експлоатация на съоръжения за пречистване на води – втора
=====================================


86 ОХРАНА И СУГУРНОСТ
-------------------------------------------------------
Охранител
8610101 Банкова охрана и инкасова дейност - трета
8610102 Лична охрана - трета
8610103 Физическа охрана на обекти - трета
-------------------------------------------------------
Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи - трета
Интернет страници от 123.bg