София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Агроекология

Агроекология

Ваучер от: 120.00 лв.
Купи

Продължителност: 30 учебни часа

Цена: 120 лева

АгроЦентър към Центъра за професионално обучение към ЕГ Консулт организира Обучение по Агроекология

Обучението е по част от професия Фермер:

специалност Земеделец

и специалност Производител на селскостопанска продукция,

и част от професия Агроеколог

специалност Агроекология

Обученията се провеждат в помощ на земеделските стопани по следните мерки:

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители"
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Мярка 10 „Агроекология и климат“
Мярка 11 „Биологично земеделие“
Подмярка 11.1 „Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП“
Подмярка 11.2 „Плащания за поддържане на биологичното земеделие за ха ИЗП“

Часовете в учебната програма и темите са според заложените изисквания на Наредбите по посочените мерки.

Може да бъде избрана една от следните форми на обучение:

- Присъствено в учебна зала на фирмата в София, бул. Янко Сакъзов 3 или на място в страната при събиране на група от 10 души

- Дистанционно в платформата за дистанционно обучение www.eg-consult.eu

- Дистанционно-присъствена

Начални дати:

Обучението стартира всеки понеделник, като заявилите участие за дистанционно обучение могат да се обучават и индивидуално, с избрана от тях начална дата.

Обучението завършва със Заключителен изпит.

При успешно завършване на обучението и успешно полагане на Заключителния изпит участникът получава Удостоверение за професионално обучение за част от професия

Учебна програма по Агроекология
ТЕМА Учебни часове

1. Въведение 1
2. Принципи и стратегии за проектиране на устойчиви системи 2
3. Определяне на различията между природните екосистеми и агроекосистемите 2
4. Алелопатия - биохимичните взаимодействия между растенията и микроорганизмите 1
5. Почвени условия 5
6. Биологично разнообразие 3
7. Биологично земеделие 9
8. Агроекологичен и екологичен мониторинг 2
9. Стратегии за контрол и управление на вредителите 3
10. Агроекологични мерки в Европейския съюз и в България 2

ОБЩО 30

Заключителен изпит 3

Материалът е разпределен на теми, като всяка темя завършва с кратък Тест – задачи за самостиятелна подготовка.

Консултации: Два пъти седмично - вторник и четвъртък от 18.30 до 19.30 часа на разположение на участниците е квалифициран преподавател, който в онлайн класна стая ще отговаря на всички възникнали въпроси в процеса на работа.

При предварително зададени въпроси по конкретни практически казуси, участниците ще получат консултация в рамките на обучението, във времето определено за консултации и дискусии.

Оттговорник от фирмата: Цвети Иванова - Тел. 0895 785 566

Цената на обучението е 120 лева.

Банковите детайли са:

ЕГ Консулт ООД

ПроКредит Банк, клон Витоша

IBAN: BG95PRCB92301013431016

BIC code: PRCBBGSF
Интернет страници от 123.bg