София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Бенефициент: ЕГ КОНСУЛТ ООД
 
Обща стойност:
6 965.70 лв., от които 5 920.84 лв.
европейско и 
1 044.86 лв. национално съфинансиране.
 
Начало:
29.09.2020 г.
Край:
    29.12.2020 г.

 

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-24773-C01 за изпълнение на проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “ЕГ КОНСУЛТ” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 6 965.70 лв., от които 5 920.84  лв. европейско и 1 044.86 лв. национално съфинансиране.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

 

ЕГ КОНСУЛТ” ООД е дружество с основна икономическа провеждане на професионални обучения, валидиране на знания, чуждоезикови обучения в присъствена и дистанционна форма. Обучителните центрове са едни от най-сериозно засегнатите фирми от настъпилата пандемия.

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Цел/и на проектното предложение:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Период на изпълнение:

Дата на стартиране  29.09.2020 г.

Дата на приключване  29.12.2020 г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.073-24773 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Project № BG16RFOP002-2.073-24773 “Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”, financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Инес Травел България" ЕООД и при никакви обстоя