София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Ваучер от: 600.00 лв.
Купи

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

-   организира и контролира спазването на правилата за безопасно провеждане на анимационните мероприятия;

-   осъществява ефективна комуникация както с туристите, така и с колегите от туристическата фирма (хотел, туроператор, туристическа агенция, организатор на делови и конгресни събития и др.);

-   работи в екип при разработването и подготовката на анимационната програма, при изпълнението й и при отчитането на резултатите;

-   притежава предприемачески и творчески умения за разработване на нови анимационни програми;

-   използва компютър и мултимедийни продукти и техника при разработването, изпълнението и отчитането на анимационната програма;

-   познава стопанското и политическото устройство на страната, да разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма;

-   прилага процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнения и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа анимация;

-   познава законодателството в областта на туризма;

-   познава географските, културните и историческите особености на маршрутите в България;

-   разбира същността, етапите и средствата, методиката и технологията за осъществяване на туристическите прояви;

-   познава традициите и културата на различни народи; зачита религиозните и културните особености на туристите, без да проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;

-   извършва в технологична последователност специфичните дейности по провеждане на туристическа анимация;

-   познава технологията за провеждане на различни видове анимация (спортна, детска, фолклорна) в различна среда;

-   знае професионалната терминология и стандартите за туристическото обслужване;

-   познава спецификата на хотелската, туроператорската и турагентската дейност;

-   организира и провежда определен вид туристическа анимация с туристите на открито или закрито;

-   осигурява безопасност и сигурност на туристите при провеждане на туристическа анимация‘

-     организира и контролира спазването на правилата за безопасно провеждане на анимационните мероприятия;

-     осъществява ефективна комуникация както с туристите, така и с колегите от туристическата фирма (хотел, туроператор, туристическа агенция, организатор на делови и конгресни събития и др.);

-     работи в екип при разработването и подготовката на анимационната програма, при изпълнението й и при отчитането на резултатите;

-     притежава предприемачески и творчески умения за разработване на нови анимационни програми;

-     използва компютър и мултимедийни продукти и техника при разработването, изпълнението и отчитането на анимационната програма;

-     познава стопанското и политическото устройство на страната;

-     разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма;

-     прилага процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнения и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа анимация;

-     познава законодателството в областта на туризма;

-     познава географските, културните и историческите особености на маршрутите в България;

-     разбира същността, етапите и средствата, методиката и технологията за осъществяване на туристическите прояви;

-     познава традициите и културата на различни народи; зачита религиозните и културните особености на туристите без да проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;

-     извършва в технологична последователност специфичните дейности по провеждане на туристическа анимация;

-     познава технологията за провеждане на различни видове анимация (спортна, детска, фолклорна) в различна среда;

-     знае професионалната терминология и стандартите за туристическото обслужване;

-     познава спецификата на хотелската, туроператорската и турагентската дейност;

-     организира и провежда определен вид туристическа анимация с туристите на открито или закрито;

-     осигурява безопасност и сигурност на туристите при провеждане на туристическа анимация.